Clublied

Blauw-wit, Sammuks trots.  

Intro: Blauw-wit is onze trots

Heel Sammuk gut op zondag naor d’n Urling
Daor spult mien club, de mouwe opgstrupt
We speule thuus, ut wurd un ovverwinning
Ut elftal swingt ja kiek us hoe ut lupt
Alle speulers barste van d’n ienzet
Lope zich de longe uut ut lief
Kiek us hoe strak d’n bal d’r now wer ien get
Dit is de club waor’k àà ltied trouw à n blief

Refrein:
Blauw-wit is Sammuks trots
Blauw-wit is Sammuks trots
Weej gaon alle putjes winne
Ut kampioenschap is wer binne
Ammaol tegliek, gaon wèèj d’r teggen à n
Blauw-wit stut b ò ven à n

De kieper is kei moeiluk te passere
Pakt ieder schot, en lut ut nooit mer los
De l à tste vier die hellepe un h èè ndje
D’n t è gestander is dan wer de klos
Ut middeveld stroit mit ut moiste paasje
De drie veurien die make um dan af
Iedere club die is hier àà lt ut haasje
Ien de kantine gut ut dak d’raf

Refrein:
Blauw-wit is Sammuks trots
Blauw-wit is Sammuks trots
Weej gaon alle putjes winne
Ut kampioenschap is wer binne
Ammaol tegliek, gaon wèèj d’r teggen à n
Blauw-wit stut b ò ven à n

Dees mojje club is waor ik vur wil l è ve
Dees mojje club is waor ik z ò van haaw
Gen àà ndre club die dit gevuul kan g è ve
Ut blauw en wit d è blief ik àà ltied trouw

Refrein:
Blauw-wit is Sammuks trots
Blauw-wit is Sammuks trots
Weej gaon alle putjes winne
Ut kampioenschap is wer binne
Ammaol tegliek, gaon wèèj d’r teggen à n
Blauw-wit stut b ò ven à n

Op 23-06-2007 aangeboden door:
Maarten Kateman , Marco Nabbe en Antwan Ebben. (Thej – Toon – Tinus)